Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
Parafia Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Zebrzydowicach

Ośrodek kulturalno-edukacyjny w Jeleśni

W dniu 21 czerwca 2007 r. kuria diecezjalna za zgodą Biskupa ordynariusza wyraziła zgodę na pozyskanie na cele statutowe Akcji Katolickiej budynku dawnej plebanii w parafii św. Wojciecha w Jeleśni. Przychyliła się także do zamiaru utworzenia w nim ośrodka o formacyjnym i kulturalno-edukacyjnym charakterze. Realizacja projektu pozwolić ma na osiągnięcie trzech celów: rewitalizacji zabytku i jego zachowania dla przyszłych pokoleń, utworzenia nowej infrastruktury kultury w gminie Jeleśnia oraz na wzbogacenie oferty kulturalnej Akcji Katolickiej i Euroregionu Beskidy. Z początkiem grudnia 2007 r. nieruchomość przeszła na własność DIAK diecezji bielsko-żywieckiej.

Zabytkowa plebania kościoła św. Wojciecha w Jeleśni to parterowy budynek murowany z cegły, zbudowany w 1817 r. w stylu klasycystycznym. Obiekt stanowi cenny przykład sakralnej architektury klasycystycznej o wartościach ponadregionalnych. Decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Bielsku-Białej, został wpisany do rejestru zabytków 2 września 1986 r. W dniu 2 października 2007 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Bielsku-Białej w pełni poparł inicjatywę przejęcia przez kurię diecezjalną zabytkowej plebanii w Jeleśni z przeznaczeniem jej na cele ośrodka kulturalno-edukacyjnego. W uzasadnieniu czytamy: „Inicjatywa zagospodarowania obiektu (wraz z przyległym terenem) na funkcję Diecezjalnego Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego z konserwatorskiego punktu widzenia jest w pełni adekwatna do historycznej funkcji i wartości zabytkowej obiektu i daje szanse jego właściwego użytkowania, zabezpieczenia, ochrony i opieki nad zabytkiem, co zapewni jego trwałe zachowanie”.

Odrestaurowany ośrodek będzie prowadził zajęcia z zakresu zadań uwzględniających problematykę humanistyczną, przyrodniczą, społeczna, ekonomiczną, estetyczną regionu dla indywidualnych mieszkańców oraz grup i stowarzyszeń.

W związku z podjętymi pracami remontowymi, które są bardzo kosztowne, poszukujemy darczyńców i sponsorów. Sami członkowie Akcji Katolickiej nie są w stanie unieść tej odpowiedzialności finansowej. Potrzeba jest pomoc naszej diecezji.

Dziękujemy więc za każdą ofiarę, zapewniamy, że jej nie zmarnujemy. W dowód wdzięczności obiecujemy nasze modlitwy, by Bóg przez przyczynę Matki Kościoła obdarzał Was swoimi łaskami.


"Trzeba darzyć zaufaniem ludzi świeckich, jest w nich bowiem wielki potencjał dobrej woli, kompetencji i gotowości służenia."

Jan Paweł II